Termeni de utilizare

DEFINIȚII

KRAGMAN GMBH – Societatea KRAGMAN GMBH., cu sediul Schillerstr. 3, 76676 Graben-Neudorf, Germania, organizată în baza legii.

SITE – Domeniul www.riongo.com și subdomeniile acestuia.

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis MEMBRILOR sau CLIENȚILOR săi de către KRAGMAN GMBH prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al KRAGMAN GMBH MEMBRULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informaţii legate de produsele și/sau tarifele practicate de RIONGO într-o anumită perioadă;
 • informaţii legate de produsele și/sau tarifele practicate de către un terț cu care KRAGMAN GMBH are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la RIONGO, sau alte date privilegiate ale acesteia.

MEMBRU – Persoană fizică care are sau obține acces la CONȚINUT prin intermediul creării și utilizării unui CONT.

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail sau după caz, un nume utilizator și o parolă care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin intermediul căruia se face accesul la informațiile furnizate de MEMBRU în cadrul procesului de reactualizare a informațiilor aferente contului.

CLIENT – Persoana care are sau obține acces la CONȚINUT, fără a fi necesar crearea unui CONT de MEMBRU.

DOCUMENT – prezentul document denumit “Termeni și Condiţii”.

COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: newsletter e-mail, webpush etc.) conținând informaţii generale și tematice, informaţii cu privire la produsele vizualitate pe SITE, informaţii cu privire la oferte sau promoții și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și/sau sondaje de opinie.

DATE CU CARACTER PERSONAL – înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele, domiciliul, adresa de email, numărul de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.

PRELUCRARE – orice operațiune/set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fără utilizare de mijloace automatizate), respectiv colectarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispoziție, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea etc. (reprezentând orice fel de operațiune în legătură cu datele personale);

NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, promoțiilor ori evenimentelor desfășurate de către RIONGO sau de către un partener al societății într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea KRAGMAN GMBH cu referire la informațiile conținute de acesta;

 1. ASPECTE GENERALE

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului de către Membru sau Client în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între KRAGMAN GMBH și acesta. Te rugăm să parcurgi cu atenție acest document pentru a preîntâmpina eventualele consecințe nedorite/neplăcute ce pot fi apreciate de către Membru/Client ca având un impact negativ asupra datelor sale și/sau informațiilor furnizate companiei KRAGMAN GMBH.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului, implică aderarea Membrului sau Clientului la clauzele prezentului document; Membrul/Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile, document care poate fi actualizat, modificat și completat oricând, fără o notificare prealabilă din partea KRAGMAN GMBH.

2.3. Accesul la Conținut se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil pe www.riongo.com

2.4. Prin folosirea Site-ului/Conținutului, Membrul/Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru daunele materiale sau de orice altă natură produse Site-ului, Conținutului sau oricărui terț cu care KRAGMAN GMBH are încheiate contracte, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.5. În cazul în care Membrul/Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la produsele oferite de KRAGMAN GMBH prin intermediul Site-ului, primirea newsletter-lor și/sau comunicărilor din partea KRAGMAN GMBH, de orice natură (electronic, telefonic etc.).

2.5.2. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la Art 2.5, Membrul/Clientul poate să contacteze RIONGO sau să folosească legăturile din conținutul primit de la RIONGO destinate acestui scop.

 1. CONȚINUT

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitând-se la reprezentări grafice statice și/sau dinamice, text și/sau conținut multimedia, mărci înregistrate, desene și/sau modele industriale, denumiri comerciale prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a KRAGMAN GMBH, aceasta deținând toate drepturile obținute în mod direct sau indirect inclusiv prin înregistrare, contract de cesiune, contract de licență sau aducerea la cunoștința publicului pe orice cale a drepturilor și a Conținutului sus-menționat.

3.2. Membrului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de KRAGMAN GMBH, includerea oricărui conținut în afara site-ului KRAGMAN GMBH, îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor al KRAGMAN GMBH asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, excepție făcând situația în care obține acordul expres al KRAGMAN GMBH.

3.3. Membrul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentului Document.

3.4. În cazul în care KRAGMAN GMBH conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul sau Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea KRAGMAN GMBH pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.5. Niciun Conținut transmis către Membru sau Client, sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea KRAGMAN GMBH și/sau al angajatului sau colaboratorului KRAGMAN GMBH care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

3.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. CONTACT

4.1. KRAGMAN GMBH publică pe site datele complete și corecte de identificare pentru a fi contactat de către Membru/Client.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul/Clientul permite KRAGMAN GMBH să îl contacteze la adresa de e-mail furnizată în mod voluntar în secțiunea “email” din formular. Prelucrarea datelor Membrului sau Clientului de către KRAGMAN GMBH va viza exclusiv comunicarea cu privire la solicitarea formulată în scris.

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea KRAGMAN GMBH de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. KRAGMAN GMBH își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, personal etc.).

 1. NEWSLETTER ȘI ALERTE

5.1. Membrul/Clientul are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere din partea KRAGMAN GMBH.

5.2. Datele preluate de la Membru/Client, ca persoană vizată, în scopul expedierii newslettere-lor pot și vor fi folosite de către KRAGMAN GMBH numai dacă s-a obținut consimțământul expres și în limitele Politicii de confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor se poate face în orice moment:

5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere primite.

5.3.2. Prin contactarea KRAGMAN GMBH conform cu informațiile de contactare și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

5.5. KRAGMAN GMBH își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere, cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru/Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere, fără niciun angajament ulterior din partea KRAGMAN GMBH, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

6.1. KRAGMAN GMBH, în calitate de Operator, prelucrează datele furnizate de Membri/Clienți sau vizitatori ai site-ului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile domeniului protecției datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii, accesați Politica de confidențialitate.

 1. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI 

7.1. KRAGMAN GMBH, în calitate de Operator, prelucrează datele colectate de la Membri/Clienți sau vizitatori ai site-ului prin intermediul cookie-urilor în conformitate cu Politica de Cookie-uri.

7.2. Această politică se completează cu Politica de confidențialitate.

 1. FRAUDA

8.1. KRAGMAN GMBH nu solicită Clienților/Membrilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc.) informaţii referitoare la date confidențiale de tip conturi/carduri bancare sau parole personale.

8.2. Clientul/Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

8.3. KRAGMAN GMBH își declină orice responsabilitate, în situația în care un Client/Membru ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele KRAGMAN GMBH. Clientul va informa KRAGMAN GMBH asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact indicate de KRAGMAN GMBH.

8.4. Comunicările realizate de către KRAGMAN GMBH prin mijloace electronice de comunicare la distanță (exemplu e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

9.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părţile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

9.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată/obligat sa aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

9.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerată /exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedică să o ducă la bun sfârșit.

9.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

9.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului în limitele art. 9.3.

 1. LITIGII

10.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către KRAGMAN GMBH Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere, acesta se declară de acord, cel puțin cu prevederile Termenilor și Condițiilor.

10.2. Orice dispută cu referire la prezenții Termeni și Condiţii care ar putea să apară între Membru/Client și KRAGMAN GMBH se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul KRAGMAN GMBH, în conformitate cu legile în vigoare.

10.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

10.4. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația.

 1. DISPOZIȚII FINALE

11.1. KRAGMAN GMBH își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

11.2. În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, KRAGMAN GMBH nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări etc., care nu sunt realizate de către administratorul site-ului.

11.3. KRAGMAN GMBH își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 1. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII

12.1. În cazul în care există întrebări, comentarii, feedback, idei sau sugestii în legătură cu produsele RIONGO sau cu site-ul deținut de KRAGMAN GMBH (www.riongo.com), vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon +49 15758868224 sau la adresa de e-mail info@riongo.com, de Luni până Vineri, program 10:00-16:00.